اخبار دوره های آموزشی سال 94

1

دوره مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه فروردین ماه

2

دوره آشپزی عمومی اردیبهشت الی تیر ماه

3

دوره مدیریت عمومی در هتل اردیبهشت الی تیر ماه

4

دوره مدیریت منابع انسانی خرداد ماه

5

دوره مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری تیر ماه

6

دوره آشپزی عمومی تیر الی شهریور ماه

7

دوره فروش و بازاریابی در هتل مرداد  ماه

8

دوره کنترل هزینه ها بر بخش غذا و نوشابه شهریور ماه

9

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) شهریور الی آبان ماه

10

دورهانبار داری در هتل شهریور ماه

11

دوره مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری مهر ماه

12

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) مهر الی آبان ماه

13

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه آبان ماه

14

دوره روابط عمومی در هتل دی ماه

15

دوره بهداشت مواد غذایی در هتل بهمن ماه

16

دوره راهنمایی و چمدان بری در هتل اسفند ماه

 

http://gk-hotel.com/images/20.jpg

اخبار دوره های آموزشی سال 93

 

1

دوره مدیریت عمومی در هتل فروردین الی اردیبهشت ماه

2

دوره مدیریت نوشیدنی ها (کافی شاپ) اردیبهشت الی خرداد ماه

3

دوره مدیریت منابع انسانی خرداد ماه

4

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه مرداد ماه

5

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان شهریور ماه

6

دوره ایمنی و بهداشت در هتل مهر ماه

7

دوره انبار داری در هتل آبان ماه

8

دوره کنترل هزینه ها بر بخش خانه داری آبان ماه

9

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) آذرالی دی ماه

10

دوره انبار داری در هتل دی ماه

11

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان بهمن ماه

12

دوره مدیریت عمومی هتل بهمن الی اسفند ماه

13

دوره انبار داری در هتل اسفند  ماه

ادامه مطلب...